myNotlar Logo

Array Nesnesi


JavaScript Array Nesnesi, sayı, metin, tarih ve boolean değişkenlerinin ve/veya değerlerinin bir dizi içinde sıralı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Array ile oluşturulan diziler 1 veya daha fazla boyutlu olabilir.

 • Array ile dizi oluşturulması
 • Array Özellikleri ve Metodları

Array ile dizi oluşturulması

Array nesnesi ile aşağıdaki şekillerde dizi oluşturulabilir.

 new ile oluşturulması.

var myArray = new Array('bir','iki','üç');

 Dizi boyu belirtilerek oluşturulması.

var myArray = new Array(10);

Üstteki örnek kod sonucunda 0..9 arası indeks numaralarına sahip toplam 10 elemanlı bir dizi oluşturulur.

 Değer atama yöntemi ile oluşturulması.

var myArray = ['bir','iki','üç'];

Dizi değer atama yöntemi ile oluşturulduğunda JavaScript, otomatik olarak bir Array nesnesi oluşturur ve bu nesneyi geri döndürerek değişkene aktarır.

Array oluşturulduktan sonra dizi içine eklenen değerlere ilk sıra numarası "0" sıfır olacak şekilde aşağıdaki gibi indeks sıra numaraları ile erişilebilir.

myArray[0] // 'bir' 
myArray[1] // 'iki' 
myArray[2] // 'üç'

Kısa tanımında da belirtildiği gibi Array dizileri tek sıra olmak zorunda değildir. 2, 3 veya daha fazla boyutta dizi tanımlamak mümkündür. Bu, bir Array nesnesini farklı bir Array nesnesinin elemanı olarak tanımlamakla aşağıdaki gibi yapılabilir.

var Dizi = new Array(); // Dizi isminde Array nesnesi oluşturuluyor. 
Dizi[0] = new Array('A','B','C'); // Dizinin elemanlarına yeni Array nesnesi tanımlanıyor. 
Dizi[1] = new Array('Ç','D','E'); 
Dizi[2] = new Array('F','G','Ğ');

Array dizilerinin ilk indeksleri '0' olduğu için üstte tanımlanan dizinin bazı değerlerine erişim aşağıdaki gibi sağlanır.

Dizi[0][0] // A 
Dizi[0][1] // B 
Dizi[1][0] // Ç 
Dizi[2][2] // Ğ harflerini ifade eder.

Array dizileri içindeki eleman sayısının önceden bilinmesine gerek yoktur. Yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi bir Array bildiriminde birçok eleman veya eleman dizisi tanımlanabilir. Dizinin bellekteki boyutu eleman sayısına göre ayarlanır. Array tanımlarken dizinin boyutunu belirlemenin farklı bir yolu ise aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi son elemanı eklemektir. Bu durumda JavaScript otomatik olarak son indekse göre hesaplama yaparak bellek ayırır.

Dizi[49] = "Son değer"; // İlk elemanın konumu "0" sıfır olduğu
            // için bu dizide toplam 50 eleman vardır.

Array Özellikleri ve Metodları

MetodAçıklama
lengthArray dizisi içindeki eleman sayısını verir.
concatArray dizilerini birleştirerek yeni bir Array döndürür.
joinArray içindeki tüm elemanları birleştirerek string olarak geri döndürür.
popBir dizideki son elemanı geri döndürür ve array içinden siler.
pushArray dizisinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.
reverseArray elemanlarının yerlerini ilk değer sona, son değer başa gelecek şekilde değiştirir.
shiftArray dizisindeki ilk elemanı verir ve bu elemanı dizi içinden siler.
unshiftArray dizisinin başına bir veya daha fazla sayıda eleman ekler.
sliceArray dizisinin bir bölümünü alır ve yeni bir array olarak geri döndürür.
sortArray elemanlarını sıralar.
spliceArray içeriğini, elemanları silerken yeni elemanlar ekleyerek değiştirir.
everyArray elemanlarınının belirtilen fonksiyonun kontrolü ile belli bir niteliğe sahip olup-olmadıklarını kontrol eder.
filterArray elemanlarını belirtilen fonksiyonun ile filtreler.
foreachArray elemanları tek tek belirtilen fonksiyona argüman olarak atar.
indexofBir elemanın dizi içindeki konumunu verir.
lastindexofBir elemanın dizi içindeki en son konumunu verir.
mapArray elemanlarını belirtilen fonksiyona tek tek argüman olarak atayarak dönen değerler ile yeni bir Array oluşturur.
reduceArray elemanlarını belirtilen fonksiyona tek tek argüman olarak atayarak fonksiyonun toplama mantığı ile dönen değerleri bir sonrakine aktarıp tüm değerlerin tek bir değere indirgenmesini sağlar.
someDizi elemanlarından herhangi birinin belirtilen fonksiyonun kontrolü ile belli bir niteliğe sahip olup-olmadığını kontrol eder.
toSourceArray'ın kaynak kodunu gösteren bir string döndürür.
toStringArray'ın elemanlarının tanımlamasını gösteren bir string döndürür.
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |